REGULAMIN KONKURSU PRZEBÓJ FMCG 2018

I Organizator

 1. Organizatorem Konkursu Przebój FMCG 2018, zwanego dalej Konkursem jest Wydawnictwo Media Direct Sp. z o.o., wydawcę „Magazynu Życie Handlowe”, z siedzibą przy ul. Młynarskiej 7, 01-205 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.

II Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa do 22 maja 2018 roku.

III. Warunki udziału w Konkursie

 1. Organizator wybiera i ogłasza w mailingu adresowanym do producentów, dystrybutorów i importerów kategorie konkursowe wraz z terminem zgłoszenia.
 2. Udział w Konkursie biorą producenci, dystrybutorzy i importerzy produktów FMCG.
 3. Każdy uczestnik Konkursu zgłasza maksymalnie 3 produkty (lub linie produktów) w wybranej kategorii (lub w wybranych kategoriach).
 4. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane produkty, które otrzymały tytuł „Przebój FMCG” w poprzednich edycjach.
 5. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia przez organizatora Konkursu jest:
  • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.przebojfmcg2018.pixelfarm.pl wraz z opisem produktu oraz zdjęcia produktu w terminie do 15 marca 2018 roku
  • przesłanie zgłaszanego produktu dla wszystkich członków jury na adresy podane w mailu zwrotnym od Organizatora.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przeniesienia produktu do innej kategorii konkursowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia kategorii konkursowej, jeżeli nie zostaną zgłoszone do niej co najmniej 3 produkty lub linie produktów.
 8. Uczestnik Konkursu zgłaszając produkt udziela zgody na publikację informacji o produkcie, w szczególności jego zdjęcia oraz danych producenta/importera.
 9. Udział w konkursie jest bezpłatny

IV Kategorie konkursowe

 1. Spis kategorii konkursowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

V Wybór zwycięzców

 1. Wybór Przebojów FMCG dokonywany jest w dwóch etapach konkursowych.
 2. Pierwszy etap – ekspercki. Jury ocenia produkty wg kryteriów:
 • opakowanie produktu
 • adekwatność ceny do jakości
 • innowacyjność produktu
 • wsparcie sprzedaży
 • dostępność produktu

Jury nominuje wybrane produkty do etapu drugiego.

 1. Drugi etap – ocena nominowanych produktów przez detalistów, w głosowaniu drogą internetową, poprzez wypełnienie ankiet na stronie konkursowej www.przebojfmcg2018.pixelfarm.pl

VI Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 22 maja 2018 roku w Warszawie

VII. Wykorzystanie znaku konkursowego

 1. Zwycięzcom kategorii Organizator przyznaje prawo bezpłatnego posługiwania się znakiem Przebój FMCG 2018

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminach podanych w Regulaminie z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Pobierz regulamin konkursu w PDF
Pobierz załącznik nr 1 w PDF – lista kategorii.